2014 අ.පො.ස (සා/පෙ)ප්‍රතිඵල නිකුත්වෙයි

2014 අ.පො.ස (සා/පෙ)ප්‍රතිඵල නිකුත්වෙයි

2014 අ.පො.ස(සා/පෙ) විභාග ප්‍රතිඵල නිකුත් කර ඇති බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පවසයි.
ඒ අනුව මේ වන විට අන්තර්ජාලයට නිකුත් කර ඇති ප්‍රතිඵල www.doenets.lk වෙබ් අඩවියෙන් හෝ www.results.exams.gov.lk යන රජයේ නිල වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකිය.

Share this: