හවුලියැං සු සහ රවී හමුවක්

හවුලියැං සු සහ රවී හමුවක්

දින 6ක සංචාරයක් සදහා හවුලියැං සු මහතා දිවයිනට පැමිණ ඇත.

එක්සත් ජාතින්ගේ සහකාර මහ ලේකම් සහ එක්සත් ජාතින්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ ආසියා පැසිෆික් කලාපීය අධ්‍යක්ෂ හවුලියැං සු මහතා මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා හමුවී තිබේ.

අද උදෑසන එම හමුව සිදුවු බව මුදල් අමාත්‍යංශය නිවේදනය කළේය.

එම හමුවේදී එක්සත් ජාතින්ගේ පද්ධතිය සමඟ සහයෝගීතාව ශක්තිමත් කිරීම හා පෙරට යාම සඳහා පවතින අවස්ථාවන් පිළිබඳ දෙපාර්ශවය අතර සාකච්ඡා වී ඇත.

හවුලියැං සු මහතා මෙරට දින 6ක සංචාරයක නිරතව සිටියි.

Share this: