වෙළඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වැඩ ආරම්භ කරයි.

වෙළඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වැඩ ආරම්භ කරයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමසම්පාදන සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියේ නිලධාරියෙක් වශයෙන් මනා අත්දැකීමක් ඇති ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ වසර දහයකට අධික කාලයක් අතිරේක ලේකම් තනතුරෙහි කටයුතු කල J.M තිලකරත්න බණ්ඩා මහතා අද දින(2022/04/26) කොළඹ වොක්ෂෝල් වීදියේ පිහිටි වෙළද රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් වශයෙන් වැඩ ආරම්භ කරන ලදී.

වෙළඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් වශයෙන් වැඩ භාර ගැනීමට පෙර සමාගම් වතු ප්‍රතිසංස්කරණ,තේ සහ වතූ ආශ්‍රිත බෝහවගා කර්මාන්ත ශාලා නවීකරණ තේ හා රබර් අපනයන ප්‍රවර්ධනය රාජ්‍යය අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය ලේකම් වශයෙන් ඔහු කටයුතු කර ඇත.

Share this: