“රොක් රැජින” ටීනා ටර්නර් අවසන් ගමන් යයි

“රොක් රැජින” ටීනා ටර්නර් අවසන් ගමන් යයි

දශක ගණනාවක් පුරා ගෝලීය ප්‍රේක්ෂකයින් ප්‍රබෝධමත් කළ ප්‍රබල කටහඬ සහ වේදිකා රංගනය ප්‍රබෝධමත් කළ ටීනා ටර්නර් බදාදා වයස අවුරුදු 83 දී මිය ගියේය.

පරම්පරා ගණනාවක් පුරා ජනප්‍රියත්වයට පත් වූ ඒකීය සහ ක්ෂණිකව හඳුනාගත හැකි ශිල්පිණියක් අහිමි වීම ගැන ලොව පුරා සංවේදී පණිවිඩ ගලා ආවේය.

Share this: