රථවාහන විස්තර සඳහා ඊ සේවා 03ක්

රථවාහන විස්තර සඳහා ඊ සේවා 03ක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි සියලුම රථවාහන පිළිබඳ විස්තර දැනගැනීම සඳහා නවතම ඊ සේවා 03ක් හදුන්වාදීමට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගනියි.

වාහන ආදායම් බලපත්‍රය පිළිබඳ විස්තර, වාහනයක අයිතිය පිළිබඳ තොරතුරු දැනගැනීම, හා වාහන කාණ්ඩයක අවසන් ලියාපදිංචි අංකය කුමක්ද යන්න තොරතුරැ දැනගැනීම සදහා මෙම නව ඊ සේවාවේ විශාල උපකාරයක් වේ.

www.motortraffic.gov.lk සහ www.srilanka.lk යන වෙබ් අඩවි මේ සදහා නම්කර ඇත, මේ ඔස්සේ අදාළ තොරතුරු ඔබට ලබාගත හැකිය.

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආයතනය එක්ව පසුගියදා (03) පෙරවරුවේ මෙම සේවාව හදුන්වාදෙනු ලැබීය.

තවද මාර්ග සංඥා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සහ “ඔබේ අවශ්‍යතාවට අපෙන් අත්වැලක් “ යන ග්‍රන්ථය ද මෙහිදි එළි දැක්වීය.

Share this: