රත්නේ අයියා කල උණුසුම් හෙලිදරවුව…

රත්නේ අයියා කල උණුසුම් හෙලිදරවුව…

රත්නේ අයියා කල උණුසුම් හෙලිදරවුව…
* මම දේශපාලනයට ආදරය කරපු මිනිහෙක් නෙවෙයි…
* දබුල්ලේ මහනායක හිමි ප්‍රමුඛ විද්වතුන් ගත් තීරණයකට අවනත වීමක් නිසා තමයි දේශපාලනයට පිවිසෙන්නේ…
* මා සටන් කරලා දඹුල්ල ආසනය පොහොට්ටුව පරාද කරලා සමගි ජන බලවේගය දිනවනවාමයි….

(See Full Video) රත්නේ අයියා කල උණුසුම් හෙලිදරවුව…

Share this: