රත්නපුර රැලියට ආපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 25 ගේ නම්..

රත්නපුර රැලියට ආපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 25 ගේ නම්..

අද රත්නපුර නගරයේ පැවැති විමල් වීරවංශ සංවිධනය කළ මහින්ද අගමැති කරවීමේ රැළියට පාර්ලිමේන්තු
මන්ත්‍රිවරුන් 25 දෙනෙකු එක්වූ බව වාර්තා වුණා. ඔවුන්ගේ නම් වෙබ් අඩවියක ප්‍රසිද්ධ කර ඇත්තේ පහත පරිදිය.

මනුෂ නානායක්කාර,
රංජිත් ද සොයිසා,
සනී රෝහන කොඩිතුවක්කු,
ලොහාන් රත්වත්ත,
දිලූම් අමුණුගම,
මහින්දානන්ද අලූත්ගමගේ,
එස් එම් චන්දුසේන,
එස්.සී මුතුකුමාරණ,
ෂෙහාන් සේමසිංහ,
වයි.ජී පත්මසිරි,
ශ්‍රියානි විජේවික්‍රම,
ගාමි‚ ලොකුගේ,
බන්දුල ගුණවර්ධන,
රෝහිත අබේගුණවර්ධන,
කුමාර වෙල්ගම,
සාලින්ද දිසානායක,
ටී.බී ඒකනායක,
උදිත ලොකුබණ්ඩාර,
චාම්ක බුද්ධදාස,
වී.කේ ඉන්දික,
ජානක බණ්ඩාර,
කමලා රණතුංග,
විදුර වික්‍රමනායක,
ගීතාංජන ගුණවර්ධන,
වීරකුමාර දිසානායක

Share this: