මෙන්න නව කැබිනට් ඇමති, රාජ්‍ය ඇමති හා නියෝජ්‍ය ඇමති මණ්ඩලය,

මෙන්න නව කැබිනට් ඇමති, රාජ්‍ය ඇමති හා නියෝජ්‍ය ඇමති මණ්ඩලය,

ඊයේ දිනයේදී ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් නව අමාත්‍යවරුන් ලෙස දිව්රුම් දී තිබේ.
ඒ අනුව කැබිණට් අමාත්‍යවරුන් 11 දෙනෙකු , රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 05 දෙනෙකු සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 10 දෙනෙකු මෙලෙස දිවුරුම් දී ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව නව කැබිනට් ඇමතිවරු 11 දෙනා පහත දැක්වේ..
එස්.බී. නාවින්න – කම්කරු අමාත්‍ය
ඒ එච් එම් ෆවුසි – ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය
පියසේන ගමගේ – නිපුණතා සංවර්ධන හා ව්‍යාපෘති පුහුණු අමාත්‍ය
ෆීලික්ස් පෙරේරා – විශේෂ ව්‍යාපෘති අමාත්‍ය
එස්.බී.දිසානායක – ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය
මහින්ද අමරවීර – ධීවර අමාත්‍ය
මහින්ද යාපා අබේවර්ධන – පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍ය
රෙජිනෝලඩ් කුරේ -ගුවන් සේවා අමාත්‍ය
විජිත් විජයමුණි සොයිසා – වාරිමාර්ග අමාත්‍ය
සරත් අමුණුගම – උසස් අධ්‍යාපන හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය
ජනක බණ්ඩාර – පළාත් සභා හා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍ය

නව රාජ්‍ය ඇමතිවරු පස්දෙනා

පවිත්‍රාදේවී වන්නිආරච්චි – පරිසර රාජ්‍ය අමාත්‍ය
ජීවන් කුමාරතුංග- කම්කරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
මහින්ද සමරසිංහ -මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය
සී.බී. රත්නායක – රාජ්‍ය පරිපාලන හා ප්‍රජාතන්ත්‍රීය පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
ඩිලාන් පෙරේරා – නිවාස හා සමෘද්ධි අමාත්‍ය

නව නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු
තිස්ස කරැල්ලියද්ද – බුද්ධ ශාසන හා ප්‍රජාතන්ත්‍රීය පාලනය පිළිබඳව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
රංජිත් සියඹලාපිටිය – ස්වදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
දයාග්‍රිත තිසේරා- ධීවර නියො‍්ජ්‍ය අමාත්‍ය
ලක්ෂ්මන් සෙනවිරත්න-ආපදා කළමනාකරණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
ලක්ෂමන් යාපා අබේවර්ධන – ගුවන්‍ සේවා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
ලලිත් දිසානායක- වාරිමාර්ග නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
ජගත් පුෂ්පකුමාර – වැවිලි කර්මාන්ත නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
සුදර්ශනි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය – උසස් අධ්‍යාපන හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
ශාන්ත බණ්ඩාර – ජනමාධ්‍ය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
ලසන්න අලගියවන්න-ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

Share this: