මම පොහොට්ටුවේ සාමාජිකත්වය ගන්නවා – රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

මම පොහොට්ටුවේ සාමාජිකත්වය ගන්නවා – රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

* පසුගිය කාලයේ ශ්‍රී.ල.නි.ප ගමන් ලතාව එහෙට මෙහෙට දෝලනය වුනා.
* ශ්‍රී.ල.නි.ප ගමන් මග හැමදාමත් දේශප්‍රේමී, පන්තිප්‍රේමී, වාම වාදී, ජනතා වාදීයී.
* මම ශ්‍රී.ල.නි.ප බස් එකට නැග්ගට පස්සෙ බස් එකේ කොන්දස්තර මාරු වුනා.

Share this: