භාණ්ඩ 328ක ආනයන සීමා ලිහිල් කෙරේ

භාණ්ඩ 328ක ආනයන සීමා ලිහිල් කෙරේ

ආනයනික භාණ්ඩ සඳහා පනවා ඇති සීමාවන් ජුලි 20 වැනිදායින් පසුව තවදුරටත් ලිහිල් කරන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි.

එමගින් තවත් භාණ්ඩ 328 ක ආනයන සීමා ලිහිල් කෙරේ.

ආනයන සීමා ලිහිල් කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය ජුලි 20 රාත්‍රියේ ප්‍රකාශයට පත් කරන බව නීති සම්පාදකවරයා පැවසීය.

Share this: