නසීර් අහමඩ් නැගෙනහිර මහ ඇමති ලෙස දිවුරයි

නසීර් අහමඩ් නැගෙනහිර මහ ඇමති ලෙස දිවුරයි

hafiz-nazeer1
නැගෙනහිර පළාත් නව මහ ඇමතිවරයා ලෙස මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ හිටපු පළාත් අමාත්‍යවරයෙකු වන හාපීස් නසීර් අහමඩ් මහතා දිවුරුම් දී තිබේ.

Share this: