ජල වෘත්තීය සමිති පැය 6ක වර්ජනයේ!

ජල වෘත්තීය සමිති පැය 6ක වර්ජනයේ!

අද(30) දිනයේදීත් ජල වෘත්තිය සමිති කිහිපයක්, වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වීමට තීරණය කර තිබේ.

පැය 6ක කාලයක් ඒ අනුව අද දිනයේ තමන් සේවා කටයුතු වලින් ඉවත් වි සිටින බව ජල වෘත්තීය සමිති සඳහන් කළේය.

මෙයට හේතුව වශයෙන් සදහන්කරන්නේ, වැටුප් ඉහළ නැංවීම පිළිබඳව පවතින ගැටලු සහගත තත්ත්වයි. ඒ අනුව, ජල වෘත්තිය සමිති පසුගිය සතියේ සිට වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ග වල නිරත වුණි.

Share this: