එලොන් මස්ක් ඉල්ලීමකට අනුව Twitter අප්‍රේල් 1 සිට සිදු කරන ප්‍රධාන වෙනස්කම!

එලොන් මස්ක් ඉල්ලීමකට අනුව Twitter අප්‍රේල් 1 සිට සිදු කරන ප්‍රධාන වෙනස්කම!

Twitter අප්‍රේල් 1 වෙනිදා පැරණි නිල් පසුබිම සහිත හරි සලකුණු ඉවත් කිරීම ආරම්භ කර ඇත.

“අප්‍රේල් 1 වන දින, අපි අපගේ අයිතිය සත්‍යාපිත වැඩසටහන අවසන් කිරීමට සහ අයිතිය සත්‍යාපිත පිරික්සුම් සලකුණු ඉවත් කිරීමට පටන් ගනිමු” යනුවෙන් සමාගම ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේය.

Twitter තවදුරටත් පැවසුවේ, Twitter හි ඔබේ නිල් සලකුණු තබා ගැනීමට, පුද්ගලයන්ට Twitter Blue සඳහා ලියාපදිංචි විය හැකි බවයි.

සංවිධානවලට සත්‍යාපනය කළ සංවිධාන සඳහා වෙනම ලියාපදිංචි විය හැක.

අයිතිය පිරික්සුම් සලකුණු ඉවත් කිරීම මාස ගණනාවක් තිස්සේ අපේක්ෂා කර ඇත, ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී එලොන් මස්ක් දෙසැම්බර් මාසයේදී ට්වීට් කිරීමෙන් පසු සමාගම එම සලකුණ ඉවත් කරන බව දැනුම් දුන්නේය.

Share this: