ආප්ප සහ තේ මිල පහලට

ආප්ප සහ තේ මිල පහලට

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරදී, කිරි තේ එකක මිල රුපියල් 25ක්ද, තේ එකක මිල රුපියල් 10ක්ද, ආප්පයක මිල රුපියල් 10ක්ද වශයෙන් අලෙවි කරන ලෙසට පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය ආපන ශාලා හිමියන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

මෙම ඉල්ලීම, ආපන ශාලා හිමියන්ගේ සංගමය සමග පසුගියදා පැවැති සාකච්ඡාවකදී කල බව එම අධිකාරිය කියයි.

තවද පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය පවසනේ, එහිදී ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය අදාළ ඉල්ලීමට එකඟ වූ බවත්, ඒ අනූව ඉහත මිල ගණන් යටතේ අද සිට පාරිභෝගික ජනතාවට සහන ලබාදෙන ලෙස සියලුම ව්‍යාපාරිකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බවත්ය.

තවද පසුගිය අතුරු අය වැයෙන් ලබාදුන් සහන අනූව මෙම මිල ගණන් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසට පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය එම ඉල්ලීම කර තිබේ.

Share this: