5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව කඩඉම් ලකුණු නිකුත් වේ

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව කඩඉම් ලකුණු නිකුත් වේ

2019 5 වැනි ශ්‍රේණිය කඩඉම් ලකුණු නිකුත් වී ඇත.

ඒ අනුව රාජකීය විද්‍යාලයට ඇතුළුවීමේ කඩඉම් ලකුණු ප‍්‍රමාණය 184 වන අතර කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයට 181 ක්ද නාලන්ද විද්‍යාලයට 179 ක්ද වේ.

කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලයට ඇතුළුවීම සඳහා ලකුණු 186 ක් අවශ්‍ය වන අතර දේවි බාලිකා විද්‍යාලයට ලකුණු 182 ක්ද රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලයට ඇතුළුවීමට ලකුණු 179 ක්ද අවශ්‍ය වේ.

මිශ‍්‍ර පාසල් අතර රත්නපුර සීවලී මහා විද්‍යාලයට ඇතුළුවීමට ලකුණු 178 ක් අවශ්‍ය අතර හොරණ තක්‍ෂිලාවට ලකුණු 175 ක් අවශ්‍ය වේ.

කුරුණෑගල මලියදේව බාලිකා විදුහලට ලකුණු 181 ක් අවශ්‍ය වන අතර මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයට ඇතුළුවීම සඳහා ලකුණු 182 ක් අවශ්‍ය වේ.

Share this: