2023 පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළ සියලුම මුද්‍රණ කටයුතු තාවකාලිකව නතර කරයි

2023 පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළ සියලුම මුද්‍රණ කටයුතු තාවකාලිකව නතර කරයි

2023 පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළ සියලුම මුද්‍රණ කටයුතු තාවකාලිකව නතර කිරීමට රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව අවශ්‍ය මුදල් මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් නිදහස් කර නොතිබීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

කෙසේ වෙතත් තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා ඇතුළු අනෙකුත් ලිපි ලේඛන මුද්‍රණය කර ඇත්තේ රු. මිලියන 50ක් මේ වන විට රුපියල් මිලියන 50ක් ලබා දී ඇති බවත්, භාණ්ඩාගාරයෙන් තවමත් මුදල් නිකුත් කර නොමැති බවත් එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මේ හේතුවෙන් සේවකයන් 200කට අධික පිරිසකගේ දීමනා ගෙවීමට දෙපාර්තමේන්තුවට නොහැකි වී තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපතිනි ගංගානි කල්පනා ලියනගේ මහත්මිය මේ වන විට භාණ්ඩාගාරයෙන් ලිඛිත ඉල්ලීම් කිහිපයක් කර ඇති අතර, ඒ පිළිබඳව භාණ්ඩාගාරය වෙත නුදුරේදීම මතක් කිරීමට නියමිතය.

Share this: