2023 පළමු කාර්තුවේදී බදු ආදායම බිලියන 316 ඉක්මවයි

2023 පළමු කාර්තුවේදී බදු ආදායම බිලියන 316 ඉක්මවයි

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජනරාල් ඩී.ආර්.එස්. හපුආරච්චි පවසන්නේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් රුපියල් මිලියන 100ක මුදලක් එකතු කර ඇති බවයි. 2023 වසරේ පළමු කාර්තුව තුළ බදු ආදායම රුපියල් බිලියන 316 කි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් හපුආරච්චි මහතා පෙන්වා දුන්නේ බදු ආදායම හා සසඳන විට රු. මිලියන 146,565 ක් 2022 පළමු කාර්තුව තුළ එකතු කර ඇති අතර, ආදායම් එකතුව රු. 2023 වසරේ පළමු කාර්තුව තුළ රුපියල් මිලියන 316,619 කි.

Share this: