2022 පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි!

2022 පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි!

2022 පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල නිකුත් වී ඇතැයි විභාග කොමසාරිස් කියයි

www.doenets.lk වෙබ් අඩවියෙන් ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැක.

එක් එක් දිස්ත්‍රික්ක සඳහා කඩඉම් ලකුණු ද පළ කර ඇත.

ලකුණු 153 – කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, නුවර, ගාල්ල, මාතලේ,  මාතර, කෑගල්ල, කුරුණෑගල

ලකුණු 150 – රත්නපුරය, හම්බන්තොට

ලකුණු 148 – අනුරාධපුරය, පොළොන්නරුව, අම්පාර, පුත්තලම, බදුල්ල, මොනරාගල

ලකුණු 147 – ත්‍රිකුණාමලය, නුවරඑළිය

ලකුණු 145 – වව්නියාව, මුලතිව්, මන්නාරම

Share this: