2020 වසර වනවිට රැකියා ලක්ෂයක්

2020 වසර වනවිට රැකියා ලක්ෂයක්

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඉදිකිරීමේ සංගමයේ (National Construction Association of Sri Lanka) සභාපති, සුනිල් ලියනාරච්චි මහතා සඳහන් කරන්නේ මෙරට ඉදිකිරීමේ කර්මාන්තයේ තිබෙන උග්‍ර පුහුණු ශ්‍රම හිඟයට විසඳුමක් ලෙස 2020 වසර වනවිට ලක්ෂයක් දෙනා පුහුණු කර රැකියා සඳහා බඳවා ගැනීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කර ඇති බවයි.

“මෙම පුහුණුව මාස 04 යි. ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ විවිධ අංශ 15 ක් යටතේ මෙම පුහුණුව ලබාදෙනවා. දිවයින පුරා පිහිටි ග්‍රාම සේවක කොට්ඨාස 14,000 ආවරණය වන පරිදි පුහුණුව සඳහා සාමාජිකයින් බඳවා ගන්නවා.මෙම පුහුණු වැඩසටහන යටතේ ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ (quantity surveyor), ඉංජිනේරු (Engineer) වැනි පුහුණු වීම් ලබාගැනීම සඳහා බැංකු මගින් අවශ්‍ය මූල්‍ය පහසුකම් සපයා දීමද අපි විසින් කරනවා. මෙම අංශ සඳහා ඉහළ වැටුපක් ලබාගත හැකියි.“

Share this: