2016 අය වැය නොවැම්බර් 20දා මැතිසබයට!

2016 අය වැය නොවැම්බර් 20දා මැතිසබයට!

මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා කිය සිටියේ, 2016 වසර සඳහා වන නව රජයේ පළමු අය වැය ලේඛනය නොවැම්බර් 20දා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බවයි.

ඒ අනුව ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක අදහස් විමසා එම අය වැය ලේඛනය සකස් කර ඇති බවත්, එමගින් ජනතාවට සහන රැසක් ලබාදීමට අපේක්ෂා කරන බවත්, මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.

Share this: