2016 අයවැය සැලසුම්

2016 අයවැය සැලසුම්

2016 වසරේ සිට ශූන්‍ය පාදක අයවැය කරණ ක්‍රමවේදය (Zero based budgeting) හිතකර භාණ්ඩාගාර කළමනාකරණයක් ඇතිකර ගැනීම සඳහා අයවැය සැකසීමේ ක්‍රමවේදයක් ලෙස හඳුන්වා දීමට රජය තීරණය කර තිබෙන බව රජය ප්‍රකාශ කළේය.2016 අයවැය පහත අරමුණු ඉටුකරගැනීමේ අදහසින් පිළියෙල කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා සදහන් කළේය.

අයවැය හිඟය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 5.5 කට අඩුකර ගැනීම
රාජ්‍ය ආයෝජන අඩුම ගණනේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 6-8 අතර පවත්වා ගෙන යෑම
පුද්ගලික අංශයේ ආයෝජන දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 22-24 මට්ටමකට ගෙන ඒම දිරිමත් කිරීම
සමස්ත ආයෝජන දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 30 කට නැංවීම
2016-2018 මධ්‍ය කාලීන රාමුව තුළ සියයට 08 කට වැඩි ආර්ථික වර්ධනයක් පවත්වාගෙන යාම

රාජ්‍ය වියදම් නිසි පරිදි කළමනාකරණය කර ගැනීමට මේ මගින් අපේක්ෂා කර ඇතැයි ඒ මහතා සදහන් කළේය.

Share this: