19 ය දෙවන වරත් සම්මතයි

19 ය දෙවන වරත් සම්මතයි

වැඩි ඡන්ද 215 කින් 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය දෙවන වර කියවිමේ ඡන්ද විමසිමේදී සම්මත වී ඇත. එයට 01 විපක්ෂය ඡන්දය ලබා දුන් අතර වැලකි සිටි ඡන්ද 01 ක් ද නොපැමිණි ඡන්ද 07 ක්වේ.

ඒ අනුව කථානායක චමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසුවේ, දෙවන වර 19 ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත බවයි.

අදාළ ඡන්ද වීමසීම මන්ත්‍රිවරුන්ගෙන් වෙන වෙනම ප්‍රකාශ කිරීම් සිදු කර ඇත. එසේම 3 න් 2ක බහුතර ඡන්දයෙන් දෙවන වර කියවීම සම්මත වී ඇත. මෙම ඡන්ද ප්‍රකාශයෙන් අනතුරුව කාරක සභා අවස්ථාව වන අතර එහිදී සංශෝධනයේ එක් එක් වගන්ති අනුව කියවීම සිදු වේ.

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විසින් 19 ව්‍යවස්ථාව පසුගිය (27) දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය. අද දින එහි විවාදය පැවැත්විණි.

Share this: