ෆුල් ෆේස් හෙල්මට් තහනම 19 වන දින දක්වා දීර්ඝ කෙරේ!

ෆුල් ෆේස් හෙල්මට් තහනම 19 වන දින දක්වා දීර්ඝ කෙරේ!

අභියාචනාධිකරණය විසින් සම්පූර්ණ මුහුණ ආවරණය කරන ලද(ෆුල් ෆේස්)හෙල්මට් තහනම ඉවත්කරමින් නිකුත් කරන ලද නියෝගය ලබන 19 වන දින දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.

ෆුල් ෆේස් හෙල්මට් පැළඳීම ඒ අනුව ලබන 19 වන දින වන තෙක් නීතිමය වශයෙන් දඬුවම් ලැබිය යුතු වරදක් නොවේ.

Share this: