හෙළ පිං බිමේ විද්‍යා දුව උපදින්න

tamil-girl
රට පාලනය කරනා මා පිය වරුනි
හෙළ පිං බිමේ ඉපදුන විද්‍යා දියණි
සුදු රැලි තවුම ඇඳ අකුරට ගිය දියණි
මැරු බලූ රැලට එලෙසම දඩුවම් ඕනි

නෙකවද දෙනවා රෑගත කර මරලා
තිරිසන් ක‍්‍රියාවක් ලොවටම පෙන්නාලා
ලෝකෙම උතුම් රටේ නාමය කෙලසලා
යහපාලනය නීතිය මුනිවත රැකලා

දරු සෙනෙහසින් වැලපෙන එළදෙන දැකලා
රජු තම පුතා එලෙසින් දැමුවා මරලා
පෙර රජ දවසෙ දුන් දඩුවම් සිහි කරලා
පිය සෙනෙහසේ දුක කවි පන්තියක් කලා

හෙළ පිං බිමේ විද්‍යා දුව උපදින්න
සිවු වසරක් විශ්වය විස්මිත වෙන්න
පුනරුප්පත්තියෙන් විදි දුක් පවසන්න
බොදු බැති පිය සෙනේ පිං ලැබ ඉපදෙන්න

ජී.ඩී.එස්.රංජිත්

Share this: