හිටපු ජනපති අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රථම කතාව පවත්වයි.

7462-mahinda-addressing-parliament-in-first-time389041898

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද(04) පලමු පර්ලිමේන්තුව අමතා ඇත.එතුමා එහිදි අය වැය පිළිබඳවද ප්‍රකාශ කරා.

ඔහුගේ සම්පූර්ණ කතාව පහතින්,

1

2

3

4

Share this: