හදිස්සි ගැසට් එකකින් නීති විභාගය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පැවැත්වීම සිංහල නීති සිසුන්ට කරන අසාධාරණයක්! – සජිත් ප්‍රේමදාස

හදිස්සි ගැසට් එකකින් නීති විභාගය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පැවැත්වීම සිංහල නීති සිසුන්ට කරන අසාධාරණයක්! – සජිත් ප්‍රේමදාස

පාර්ලිමේන්තුවේදී විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසන්නේ 2020 නිකුත් කොට ඇති ගැසට් නිවේදනයකින් නීති විභාගය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පැවැත්වීමට ක්ෂණිකව ගෙන ඇති තීන්දුව හේතුකොටගෙන නීති සිසුන් විශාල පිරිසකට බලවත් අසාධාරණයක් සිදුවන බව පවසයි.

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසන්නේ නීති සිසුන්ගේ ගාස්තු 15000 සිට 60000 දක්වා අසාදාරණ ලෙස ඉහළ නැංවීමට‌ යෝජනා කොර ඇති බවයි.

Share this: