හඬ පට සංස්කරණය කර මන්ත්‍රිවරුන්ට

හඬ පට සංස්කරණය කර මන්ත්‍රිවරුන්ට

රන්ජන් රාමනායක මන්ත්‍රිවරයා ඉදිරිපත් කළ හඬ පට 19ක් සංස්කරණය කිරිමෙන් පසු එය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්ට ලබා දීමට කථානායක කරු ජයසුරිය අවසර ලබා දෙයි.

Share this: