හජ්ජි උත්සවය ලබන 24 වැනිදාට

හජ්ජි උත්සවය ලබන 24 වැනිදාට

හජ්ජි උත්සවය ලබන 24 වැනිදා පවත්වන බව කොළඹ මුස්ලිම් පල්ලිය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

Share this: