සෝමාලියාවේ මුදල්වලින් 98%ක් ව්‍යාජ මුදල් වූ හැටි

සෝමාලියාවේ මුදල්වලින් 98%ක් ව්‍යාජ මුදල් වූ හැටි

සෝමාලියාවේ මහ බැංකුවේ ප්‍රමුඛතාවය වන්නේ ජාතියේ මුදල් යලි ස්ථාපිත කිරීම වන අතර එමඟින් මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ පූර්ණ පාලනය ලබා ගැනීමට හැකි වනු ඇති බව එහි අධිපතිවරයා පැවසීය.

1991 දී රජය බිඳවැටීමෙන් පසු සිවිල් යුද්ධයකට බැසීමෙන් පසු සෝමාලියාව නව මුදල් නෝට්ටු මුද්‍රණය කර නැත. සංසරණයේ තිබූ බොහෝ බිල්පත් අතුරුදහන් වී හෝ භාවිතා කිරීමට නොහැකි තරමට දිරාපත් විය.

ඒවා එක්සත් ජනපද ඩොලර් හෝ ව්‍යාජ නෝට්ටු මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කරන ලදී, බොහෝ විට මුද්‍රණය කර හෝ නැව්ගත කරනු ලැබුවේ යුද නායකයින් සහ වෙන් වූ ප්‍රදේශවල ව්‍යාපාරිකයන් විසිනි. 2017 දී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ඇස්තමේන්තු කළේ ආර්ථිකයේ සංසරණය වන දේශීය මුදල්වලින් 98% ව්‍යාජ ඒවා බවයි.

Share this: