සෝමවති රජමහා විහාරයේ මෛත්‍රි බුදුන්ගේ පිළිරුව නිරාවරණය

සෝමවති රජමහා විහාරයේ මෛත්‍රි බුදුන්ගේ පිළිරුව නිරාවරණය

ඓතිහාසික සෝමාවතී රජමහා විහාරයේ අභිනවයෙන් ඉදිකර ඇති මතු බුදුවන මෛත්‍රි බුදුන්ගේ පිළිරුව නිරාවරණය අදට යෙදේ ඇත.

මැදින්පුර පුර පසොලොස්වක පොහෝදිනය වන අද දින සැදැවතුන් විශාල පිරිසක් මෙම ඓතිහාසික සෝමාවතී පරිස්රවයට  පැමිණෙමින් පවතින අතර අද දින බොහෝ පින්කම් රාශියක් කිරීමට යොදාගෙන ඇත.

මෙම ඓතිහාසික සෝමාවතී රජමහා විහාරයේ ආස්චර්වය වන්නේ ලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගේ දකුණු ධළදා වහන්සේ තැන්පත්කර තිබිමයි.

මේවන විට ලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගේ දකුණු ධළදා වහන්සේ වෙනුවෙන් සිදුකල කිරිපිඩු පූජාව  සිධුවෙමින් වෙමින් පවතින අතර තුර  වනයේ සිටින අලිඇතුන් ද වන්දනා කල බව සඳහන් වේ.

ඒ වගේම අද පස්වරුවේ විදිලිබුබුලු 50,000 කට අදික ප්‍රමාණයක් යොදාගෙන කරනු ලබන මහා ආලෝක පුජාව සහිත පින්කමට සහබාගි වීමට බැතිමතුන්ට හැකිවනු ඇත.

Share this: