සෙරෙප්පු දෙක

සෙරෙප්පු දෙක

මල් තිබ්බට
වැඳ වැටුනට
මම තනියම
බුදු පුද ළඟ

සෙරෙප්පු දෙක
රහත් වෙලා
මට කලියෙන්
පඩිපෙළ ළග

* මෙහි රචකයා ගැන සඳහන් නැති බව සළකන්න.

Share this: