සෙයිද් අල් හුසෙන් කුමරු මෙරට සංචාරයක

සෙයිද් අල් හුසෙන් කුමරු මෙරට සංචාරයක

එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානයේ මානව හිමිකම් කවුන්සිල මහකොමසාරිස් සෙයිද් අල් හුසෙන් කුමරු මෙරට සංචාරයක නිරතවීමට සැලසුම් කර ඇති අතර ඉන් පසු ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ජිනිවා මානව හිමිකම් කවුන්සිල සැසිවාරයට ලබන මාසයේදී වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

ලබන මස 14 වනදා සැසිවාරය ආරම්භ කෙරෙන අතර සැසිවාරයට ඉදිරිපත් කරන වාර්තාවේ පිටපතක් ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයාට ලබාදීම ද නියමිතය.

Share this: