සුලු මත්ද්‍රව්‍ය වැරදිකරුවන්ට ඇපදීමට නව මාර්ගෝපදේශ

සුලු මත්ද්‍රව්‍ය වැරදිකරුවන්ට ඇපදීමට නව මාර්ගෝපදේශ

බන්ධනාගාරවල තදබදය අඩු කිරීම සඳහා සුළු මත්ද්‍රව්‍ය වැරදිකරුවන්ට ඇප ලබාදීමට වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට අවශ්‍ය
මාර්ගෝපදේශ නීතිපති විසින් නිකුත් කළ බව නීතිපතිවරයාගේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශිකාව සදහන් කරනවා

ප්‍රකාශිකාව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ රට තුළ පවතින කොරෝනා තත්ත්වය නිසා මෙම පියවර ගත් බවයි

Share this: