සුරාසැල් වසා දමන දිනයන්

සුරාසැල් වසා දමන දිනයන්

මහ සිකුරාදා දිනයේ රජයේ නිවාඩු දිනයක් වුවද අද (අප්‍රේල් 07) දිවයින පුරා සියලුම වයින් අලෙවිසැල් සහ මත්පැන් අලෙවිසැල් විවෘතව තැබෙන බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මේ අතර, සිංහල සහ දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් දිවයින පුරා පිහිටි වයින් අලෙවිසැල් සහ සුරාසැල් අප්‍රේල් 13 සහ 14 යන දෙදින තුළ පමණක් වසා තැබෙන බව ද සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

Share this: