සුබසාධන ප්‍රතිලාභ බැංකු ගිණුම්වලට

සුබසාධන ප්‍රතිලාභ බැංකු ගිණුම්වලට

සුබසාධන ප්‍රතිලාභීන්ගේ දීමනා ලබාගැනීමේදී මුහුණ දෙන අභියෝගවලට විසඳුම් සෙවීමේ අරමුණින් ජූලි මාසයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සෘජු ණය ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කළ බව සුබසාධන ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලය පවසයි.

මෙම පියවර මගින් ප්‍රතිලාභීන්ගේ බැංකු ගිණුම්වලට අදාළ සුබසාධන ප්‍රතිලාභ සෘජුවම බැරවීම සහතික කෙරෙන බව සුබසාධක ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලයේ සභාපති බී.විජයරත්න මහතා පවසයි.

ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය (PMD) විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද “101 කතා” වැඩසටහන අතරතුරදීය.

සමාජ සුබසාධන ප්‍රතිලාභවල මීට පෙර සිදු වූ වැරදි නිවැරදි කිරීම සහ දැනට පවතින සමෘද්ධි සහ වැඩිහිටි ආධාර වැනි රජයේ ආධාර වැඩසටහන් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙයට ඇතුළත් වන බව විජයරත්න මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

බැංකු ගිණුම් නොමැති අයට තවදුරටත් සහය වීම සඳහා සුබසාධක ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලය බැංකු ගිණුම් නොමැති ප්‍රතිලාභීන් සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇත.

Share this: