සුඩානයේ සටන් අතරමැද විදේශීය ජාතිකයන් ඉවත් කරයි

සුඩානයේ සටන් අතරමැද විදේශීය ජාතිකයන් ඉවත් කරයි

සුඩානයේ සටන් දිගටම පවතින බැවින් එක්සත් රාජධානිය, එක්සත් ජනපදය, ප්‍රංශය සහ චීනය යන රටවල රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින් සහ ජාතිකයන් සුඩානයෙන් ගුවනින් ඉවත් කිරීමට නියමිත බව සුඩාන හමුදාවේ ප්‍රකාශයක් පවසයි.

හමුදා ප්‍රධානී ෆටා අල්-බුර්හාන් ඉදිරි පැය කිහිපය තුළ ඔවුන් ඉවත් කිරීමට පහසුකම් සැලසීමට සහ සුරක්ෂිත කිරීමට එකඟ වූ බව එහි සඳහන් වේ.

Share this: