සුඩානයෙන් ඉවත් කරන ලද ශ්‍රී ලාංකික දෙවන කණ්ඩායම සෞදි අරාබියට

සුඩානයෙන් ඉවත් කරන ලද ශ්‍රී ලාංකික දෙවන කණ්ඩායම සෞදි අරාබියට

සුඩාන ජනරජයෙන් ඉවත් කරන ලද ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ දෙවන කණ්ඩායම සෞදි අරාබියේ ජෙඩා කිං ෆයිසාල් නාවික හමුදා කඳවුරට පැමිණ ඇත.

ඒ අනුව, ශ්‍රී ලාංකිකයින් හය දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායම අප්‍රේල් 28 වැනිදා නාවික හමුදා කඳවුරට පැමිණි අතර, ඔවුන් පිළිගන්නා ලද්දේ ජෙඩාහි ශ්‍රී ලංකා වැඩබලන කොන්සල් ජනරාල්වරයා විසිනි.

Share this: