සියලු අපේක්ෂකයින්ගේ වත්කම් සහ බැරකම් ප්‍රකාශ ජුලි 30ට පෙර

සියලු අපේක්ෂකයින්ගේ වත්කම් සහ බැරකම් ප්‍රකාශ ජුලි 30ට පෙර

සියලු අපේක්ෂකයින් වත්කම් සහ බැරකම් ප්‍රකාශ ජුලි මස 30 වන දිනට පෙර ඉදිරිපත් කළ යුතු බවද මේ වන විටත් ඇතැම් අපේක්ෂකයින් සිය වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇති බව මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය පවසයි.
මෙවර වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් නොකරන අපේක්ෂකයින් සඳහා අපේක්ෂක හැඳුනුම්පත නිකුත් නොකිරීමට කටයුතු කරන බව මැතිවරණ කාර්යාලය දැනුම් දී ඇත.

Share this: