සිනමා කර්මාන්තයටත් ණය

සිනමා කර්මාන්තයටත් ණය

නව ව්යවසායකයන් දසලක්ෂයක් බිහි කිරීමේ අරමුණ සහිතව ක්රියාත්මක එන්ටප්රයිස් ශ්රී ලංකා රජයේ පොලී සහන වැඩසටහන තව දුරටත් පුළුල් කරමින් සිනමා කර්මාන්තයේ නියළී සිටින පිරිස් වෙත ද ලබාදීමට ඇමැති මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.
ඒ අනුව රට පුරා අලුතින් සිනමා ශාලා ඉදිකිරීමට අඩු පොලී යටතේ ණය මුදල් ලබාදීමට පියවර ගන්නැයි මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීර සහ නිවාස හා ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික ඇමැති සජිත් ප්රේමදාස මහතා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් යෝජනාවට අනුමැතිය ලැබී තිබේ. නව යෝජනාව අනුව රට පුරා Entertainment (enter) ලෙස නවීන තාක්ෂණයෙන් යුතු බහු විධි පහසුකම් සපිරි සිනමා ශාලාවක් ඉදිකිරීමට රු. මිලියන 100 බැගින් සිනමා ශාලා 25ක් ඉදිකිරීමට තමන් කටයුතු කරන බව MPI සිනමා මණ්ඩලයේ අධ්යක්ෂ ආචාර්ය අරෝෂ ප්රනාන්දු මහතා ප්රකාශ කළේය.
සිනමා කර්මාන්තයේ නවෝදයක් සැලසීමට ඉඩ ලබා දෙමින් එන්ටප්රයිස් ශ්රී ලංකා ණය යෝජනා ක්රමය පුළුල් කිරීම පිළිබඳව තමා රජයට ස්තුතිවන්ත වන බව ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

Share this: