සිද්ධීන් 1223ක් – කැෆේ සංවිදානය

සිද්ධීන් 1223ක් – කැෆේ සංවිදානය

කැෆේ සංවිධානය පවසන අන්දමට මහ මැතිවරණය ප්‍රකාශයට පත්කළ දිනයේ සිට මේ දක්වා සිදුවීම් 1223 ක් වාර්තා වී ඇත.

ඒ අනුව ඉන් සිදුවීම් 93ක් ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා ලෙස සටහන් වී තිබේ.

මැතිවරණය ප්‍රකාශයට පත්වු අවස්ථාවේ සිට මේ දක්වා රාජ්‍ය සේවයේ නව පත්වීම් ලබාදීම ඉහළ ගොස් ඇති අතර එම සිදුවීම් 1130ක් ගැනද තොරතුරු වාර්තා වී ඇතැයි කැෆේ සංවිධානය කියයි.

Share this: