සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය කල් යයි

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය කල් යයි

2022 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය මැයි මස 15 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබූ අතර එය සති දෙකකින් කල් දැමූ බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

ඒ අනුව විභාගය 2023 මැයි 29 සිට ජුනි 08 දක්වා පැවැත්වෙන බව එම දෙපාර්තමේන්තුව අනාවරණය කළේය.

කාරණය සම්බන්ධයෙන් ඕනෑම විමසීමක් සඳහා, ඔබට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව හා සම්බන්ධ විය හැකිය,

දුරකථන අංක : 011 2785922 / 011 2784537
ෆැක්ස් : 011 2784422
විද්‍යුත් තැපෑල: gceolexamsl@gmail.com

Share this: