සාමකාමී විරෝධතාවලට ඉඩදිය යුතු බව ඇමෙරිකාවෙන් කියයි!

සාමකාමී විරෝධතාවලට ඉඩදිය යුතු බව ඇමෙරිකාවෙන් කියයි!

සාමකාමී විරෝධතාවලට ආණ්ඩුව ඉඩ දිය යුතු බවත්, විරෝධතාව ජනතාවගේ අයිතිවාසිකමක් බවත් ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමෙරිකානු තානාපතිනි ජූලී චන්ග් මහත්මිය සදහන් කරයි.

තානාපතිනි ජූලී චන්ග් මහත්මිය ට්විටර් පණිවුඩයක් තබමින් මේ බව සදහන් කර ඇත.

Share this: