සහල් විකිණිය යුතු උපරිම මිලක් පනවයි

සහල් විකිණිය යුතු උපරිම මිලක් පනවයි

නිෂ්පාදකයකු හෝ මෝල් හිමියකු විසින් සහල් විකිණිය යුතු උපරිම මිලක් සඳහන් කරමින් ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව සහල් විකිණිය යුතු උපරිම මිල වන්නේ,
සුදු/රතු සම්බා රුපියල් 94 කි.
සුදු/රතු කැකුලු රුපියල් 94 කි.
සුදු/රතු නාඩු රුපියල් 92 කි.
සුදු/රතු කැකුලු රුපියල් 89 කි.

පාරිභෝගික කටයුතු පිලිබද අධිකාරිය සදහන් කලේ සහල් සඳහා පනවා ඇති උපරිම සිල්ලර මිල පෙර ගැසට් පත්‍රයේ පරිදි එලෙසින්ම ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

Share this: