සරසවියටත් අභියාචනා මණ්ඩලයක්!

සරසවියටත් අභියාචනා මණ්ඩලයක්!

ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම විශ්වවිද්‍යල සඳහා අභියාචන මණ්ඩලයක් පත් කිරීමට උසස් අධ්‍යාපන හා පර්යේෂණ අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන තිබේ.

තවද විශ්වවිද්‍යාල ක්ෂේත්‍රයේ සියලු අභියාචනා සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම මෙම මණ්ඩලය විසින් සිදු කරනු ඇත.

ඒ අනුව අමාත්‍ය සරත් අමුණුගම මහතා විසින්, සාමාජිකයින් තිදෙනෙකුගෙන් යුක්ත මෙම අභියාචනා මණ්ඩලය පත්කරන අතර, එහි සභාපතිවරයා ලෙස විශ්‍රාමලත් අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු ජී.ඩබ්ලිව් එදිරිසූරිය, උප සභාපති ලෙස හිටපු අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයෙකු වන ඇන්ටන් ඇල්ෆ්‍රඩ් මහතා ද අධි නීතීඥ ඩී.කලංසූරිය මහතාද අදාළ මණ්ඩලයට පත් කර තිබේ.

මෙම පත්කිරීම වසර 5 ක කාලයක් සඳහා පමණක් වලංගු බව උසස් අධ්‍යාපන හා පර්යේෂණ අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේය.

Share this: