සමූපේ ලෝක්කන්ට කොකා පෙන් වූ සමූපේම කොමසාරිස්.

සමූපේ ලෝක්කන්ට කොකා පෙන් වූ සමූපේම කොමසාරිස්.

බස්නාහිර පලාත් සමුපකාර කොමසාරිස් රුවිනි විජේවික්‍රම මහත්මියගේ උපදෙස් මත බස්නාහිර පළාත් සියලුම විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති සභාපතිවරුන් වෙත වට්ස් අප් පණිවිඩයක් යවමින් සීනි අවශ්‍ය සමූපකාර සමිති පුද්ගලික ආයතනයකට මුදල් බැර කරන ලෙස දන්වා ඇති අතර එසේ මුදල් තැන්පත් කල බස්නාහිර පලාත් සමූපාකාර සමිති අටකට අදවන තුරුත් සීනිත් මුදලුත් දෙකම නොමැතිව අසරණ තත්වයකට පත්ව ඇති බව වාර්ථා වේ. මෙම ගණුදෙනුව සදහා ආණ්ඩුකාර වරයාගේ පුද්ගලික ලේකම් වරයෙකුගේ සම්බන්දයක්ද හෙලි වී ඇති අතර සියල්ලන්ගේ වැඩකිඩ පිලිබඳ වැඩි විස්තර ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වන්න.

Share this: