සඳේ කක්ෂය වෙත ළඟාවුනු Orion!

සඳේ කක්ෂය වෙත ළඟාවුනු Orion!

මේ වනවිට සාර්ථකව සඳේ කක්ෂය වෙත නාසා ආයතනයේ ආර්ටිමිස් මෙහෙයුමේ පළමු පියවර ලෙස දියත් කළ Orion රොකට්ටුව ළඟාවී තිබේ.

නාසා ආයතනය Orion රොකට්ටුව සඳ ආසන්නයෙන් ගමන් කරන දර්ශන නිකුත් කර ඇත.

Share this: