සන්නස්ගලට රත්මලාන

සන්නස්ගලට රත්මලාන

දිවයිනේ ජනප්‍රිය උපකාරක පන්ති ගුරුවරයකු හා සාහිත්‍යවේදියකු වන උපුල් ශාන්ත සන්නස්ගල මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ රත්මලාන ආසන සංවිධායකයා ලෙස පත්කර ඇත.

සැකසුම සී. එදිරිමාන්න

Share this: