සතොස මිල අඩු කල අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 10!

සතොස මිල අඩු කල අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 10!

රජයට අයත් සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන ලංකා සතොස අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ දහයක (10) මිල පහත දමා තිබේ.

ලංකා සතොසට අනුව මෙම මිල අඩු කිරීම ඊයේ (24) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වේ.

කිලෝග්‍රෑම් එකක සංශෝධිත මිල පහත පරිදි වේ.

වියළි මිරිස්
අඩු කර ඇති මිල – රු. 120
නව මිල – රු. 1380

සුදුළුනු
අඩු කර ඇති මිල – රු. 25
නව මිල – රු. 450

සම්බා සහල් (දේශීය)
අඩු කර ඇති මිල – රු. 11
නව මිල – රු. 199

සුදු සීනි
අඩු කර ඇති මිල – රු.07
නව මිල – රු. 210

ලොකු ලූනු
අඩු කර ඇති මිල – රු. 10
නව මිල – රු. 119

හාල්මැස්සන්
අඩු කර ඇති මිල – රු. 25
නව මිල – රු. 1100

කඩල
අඩු කර ඇති මිල – රු. 15
නව මිල – රු. 555

අර්තාපල් (දේශීය)
අඩු කර ඇති මිල – රු. 10
නව මිල – රු. 270

ටින් මාළු 425g
අඩු කර ඇති මිල – රුපියල් 10
නව මිල – රු. 520

වටනා
අඩු කර ඇති මිල – රු. 07
නව මිල – රු. 298

Share this: