සජිත් ප්‍රෙමදාස මහතාගේ ජනතා සංධානයට තම පක්ෂද එකතුවන බව ප්‍රකශයට පත් කරයි.

සජිත් ප්‍රෙමදාස මහතාගේ ජනතා සංධානයට තම පක්ෂද එකතුවන බව ප්‍රකශයට පත් කරයි.

සජිත් ප්‍රෙමදාස මහතාගේ මුලිකත්වයෙන් ගොඩනගන ජනතා සංධානයට තම පක්ෂද එකතුවන බව මිට සුලුමොහොතකට පෙර හෙල උරුමය, දමිල ප්‍රගතිශීලි සංධානය, ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් පක්ෂයද විශේෂ මාධ්‍ය් නිවෙදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ උදාර මෙහෙවරකට දායක වන බවත් ශක්තිමත් ජව සම්පන්න ආන්ඩුවක් ගොඩනැගිමට ඇප කැප වන බව පක්ෂ නායකයින් ප්‍රකශයට පත් කර ඇත.

Share this: