ශාන්ත බණ්ඩාර මන්ත්‍රී ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

ශාන්ත බණ්ඩාර මන්ත්‍රී ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ජාතික ලැයිස්තු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා එම් ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇත.

ඔහු සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්වරයා වෙත යොමු කර තිබේ.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාලින්ද දිසානායක මහතාගේ අභාවය හේතුවෙන් මනාප ලැයිස්තුව අනුව තමාට එම මන්ත්‍රී ධූරය හිමිවන නිසා ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රධූරයෙන් ඉවත් වූ බව ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා කීවේය.

Share this: